ارگ بم

ارگ بم

سازه

سازه

لطفا جهت پیش ثبت نام در دوره های آموزشی کوتاه مدت مشترک مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا (س) به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://docs.google.com/forms/d/18GAoqeqJ9uIcqpXmyps0tJ-B83JWysTj5cm5Y5w9x9I/viewform?c=0&w=1

                                                                         

 

 

 

 

 

 اطلاعات دانشجویی