ارگ بم

ارگ بم

سازه

سازه

 منصور فارسی

مدرس دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست


مقالات

 -


مقالات کنفرانسی

1-   1:MANSOUR FARSI ALIABADI - 2: - 3: - , "" , , Iran (Islamic Republic of) , 20 February2003 _ 20 February2003


پروژه ها

  1-   "" , 1:ALIREZA RAHAI - 3:S.REZA GHAFFARIAN ANBARAN - 3:MANSOUR FARSI ALIABADI - 3:SADEGH ZAMANINEGAD - , 22 June 2003 _ 20 June 2004

 2-   "" , 1:ALIREZA RAHAI - 2:S.REZA GHAFFARIAN ANBARAN - 3:MANSOUR FARSI ALIABADI - 3:REZA BARATI - , 22 June 2001 _ 20 June 2004


کتاب ها

  -


اختراعات

 -


پروژه های دانشجویی

 -


دوره های آموزشی

RACTICAL SURVEYING 1(FALL_2014)
PRACTICAL SURVEYING 1(FALL_2014)
PRACTICAL SURVEYING 1(FALL_2014)
PRACTICAL SURVEYING 1(SPRING_2014)
PRACTICAL SURVEYING 1(SPRING_2014)
PRACTICAL SURVEYING 1(FALL_2013)
PRACTICAL SURVEYING 1(FALL_2013)
PRACTICAL SURVEYING 1(FALL_2013)
PRACTICAL SURVEYING 1(SPRING_2013)
PRACTICAL SURVEYING 1(SPRING_2013)
PRACTICAL SURVEYING 1(SPRING_2013)


سوابق تحصیلی

 -


استخدام و تدریس

 


جوامع علمی

-


جایزه

-


مدیریت و اداره مشاغل

 -


تماس

-