ارگ بم

ارگ بم

سازه

سازه

نرم افزار سیب 9 که طراحی سازه های بتنی را بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام می دهد هم اکنون از سایت آن قابل دسترسی است

این نرم افزار توسط بخش نرم افزار مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسعه یافته است

لینک سایت نرم افزار سیب 9خبر دوم