ارگ بم

ارگ بم

سازه

سازه

گزارش بازدید هیات محترم داوران و نمایندگان وزارت علوم، از مرکز تحقیقات سازه و زلزله

بنام خدا

 

گزارش بازديد هيات محترم داوران و نمايندگان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

از مركز تحقيقات سازه و زلزله

 

پيرو درخواست تبديل وضعيت مركز تحقيقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتي اميركبير به پژوهشكده سازه و زلزله، و نيز ارسال فرمها و مستندات مورد نظر وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري از طرف رياست محترم دانشگاه به وزارت علوم، نمايندگان و اعضاي هيات داوري منتخب وزارتخانه در مورخه 7/2/95 با حضور در مركز تحقيقات سازه و زلزله به ارزيابي دستاوردهاي اين مركز پرداختند.

طي بازديد مذكور از مركز تحقيقات سازه و زلزله، اعضاي هيات داوران و نمايندگان محترم وزارت علوم با برگزاري جلسه حضوري با برخي از همكاران حاضر در جلسه شامل آقايان دكتر رهايي، دكتر ابوالفضل اسلامي، دكتر رمضي، دكتر خوشنوديان، دكتر ديلمي، دكتر عليزاده، دكتر حاتمي و نيز جناب آقاي دكتر فتحي، مديركل محترم مراكز تحقيقاتي و قطبهاي علمي دانشگاه و سركار خانم مهندس شيخان، مسئول محترم تبديل وضعيت مراكز تحقيقاتي، به استماع سخنان رئيس محترم مركز و همكاران هيات علمي آن پرداخته و با ملاحظه گزارش عملكرد اين مركز پيشنهاد توسعه فعاليتها را ارائه نمودند.

در اين جلسه جناب آقاي دكتر فتحي به ارائه راهبردهاي دانشگاه در قبال مراكز تحقيقاتي پرداخته و جايگاه مراكز تحقيقاتي، اعضاي هيات علمي همكار و مستقر در اين مراكز و تعاملات مراكز تحقيقاتي با دانشكده ها را تبيين فرمودند.

همچنين جناب آقاي دكتر رهايي، رئيس محترم مركز تحقيقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتي اميركبير دستاوردهاي ارزشمند اين مركز و نيز چشم اندازهاي ميان مدت و بلندمدت اين مركز را تبيين نموده و نسبت به دستاوردهاي مركز تحقيقات سازه و زلزله در قراردادهاي منعقد شده، قراردادهاي در دست اقدام، و اهداف ميان مدت و بلندمدت مركز تحقيقات، نقطه نظرات خود را ارائه فرمودند. همچنين همكاران محترم هيات علمي نيز به ارائه ديدگاههاي خود پرداختند. سپس با بازديد رسمي از تجهيزات اداري، آزمايشگاه و ميز لرزان مركز تحقيقات، به برآورد و ارزيابي امكانات و ميزان تطبيق سند راهبردي مركز تحقيقات سازه و زلزله و افق تبيين شده اقدام فرمودند. در پايان جناب آقاي خليلي، نماينده محترم ويژه وزارت علوم، و اعضاي هيات داوران ارزيابي خود از جهت گيري مركز تحقيقات را مثبت اعلام نمود.